Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KOMISOWEJ

§1

Komisant zwany dalej Sprzedającym oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą towarów w formie obrotu wtórnego.

§2

Przyjęcie towarów w komis i ich sprzedaż odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Komitentem zwanym dalej Deponującym.

Deponujący zobowiązany jest najpóźniej w terminie 2 dni od daty przekazania towarów Sprzedającemu do zawarcia Umowy Komisu lub odebrania towarów.

§3

Deponujący zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku zaistnienia wad Deponujący jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej na skutek ich wystąpienia.

§4

Sprzedający od chwili otrzymania przedmiotu umowy ponosi wszelkie ryzyko ich uszkodzenia i utraty. Sprzedający obowiązany jest zachować należytą staranność w tym zakresie.

§5

Sprzedający może sprzedać towar Nabywcy za kwotę większą niż określona w umowie z Deponującym.

§6

Sprzedający pobiera prowizję w wysokości 29% od ceny sprzedaży poszczególnych przedmiotów.

§7

  1. Sprzedający pobiera prowizję w wysokości 29% od ceny sprzedaży każdego przedmiotu.
  2. W przypadku, gdy zdeponowany przedmiot nie zostanie sprzedany w okresie 30 dni kalendarzowych następuje automatyczna obniżka jego ceny o 15%. Sprzedający jest uprawniony do kolejnych obniżek ceny sprzedaży o 15% z upływem każdych następnych 30 dni kalendarzowych.
  3. W przypadku nie sprzedania zdeponowanych przedmiotów po upływie 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Deponujący zobowiązany jest do odebrania towaru od Sprzedającego na własny koszt w terminie 7 dni roboczych.
  4. Sprzedającemu w przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Deponującego w terminie określonym w ust. 3, jak również zwłoki w podpisaniu umowy komisu po dacie zdeponowania towarów u Sprzedającego przysługuje -wynagrodzenie z tytułu przechowania towaru w kwocie 15 zł za każdy dzień zwłoki.
  5. W razie nieodebrania rzeczy w okresie 30 dni od daty wyznaczenia dodatkowego terminu rzecz przechodzi na własność Sprzedającego (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony).
  6. Zapłata za sprzedany towar następuje w terminie 7 dni po dacie sprzedaży po potrąceniu prowizji Sprzedającego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty wypłaty

§8

Sprzedający
niezależnie od wynagrodzenia prowizyjnego pobiera kwotę 25 zł tytułem zwrotu kosztów administracyjnych.

§9

Deponujący
ma prawo wycofać towar, lecz jeżeli wycofanie towaru następuje przed upływem 30 dni kalendarzowych od daty złożenia towaru u Sprzedającego, Deponujący musi zapłacić karę umowną w wysokości 15% wartości wycofanego towaru.

§10

  1. Nabywca zobowiązuję się odebrać zakupiony towar w terminie 48 godzin od daty zapłaty ceny towaru.
  2. Nieodebranie towaru przez Nabywcę w powyższym terminie powoduje możliwość naliczania kosztów przechowywania w wysokości 15 zł. dziennie za każdą rzecz.
  3. W przypadku zapłaty części ceny towaru przez Nabywcę, w razie braku innego pisemnego zastrzeżenia kwota jest uważana za zadatek.
  4. W przypadku wydania towaru Nabywcy po wpłacie zadatku, własność towaru Nabywca nabywa z chwilą zapłaty pozostałej części ceny towaru

§11

Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne towaru.

§12

Regulamin
niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 paździenika 2006 roku.